අපව අමතන්න

සමාගම: ඩොන්ගුවාන් HXTech CO., LTD.

ලිපිනය අංක 3 දුවාන් ශාන්ත නිරිතදිග කර්‍මාන්ත ෂිජි නගරය ඩොංගුවාන් නගරය ගුවැංඩොං පළාත PR. චීනය 523290

දුරකථන අංකය+86-13149386413

පීටර්

Email:info@machinedpartshx.com

URL:www.machinedpartshx.com


විමසීම් යවන්න